ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО ГЕОЛОГИИ И МИНЕРАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ

Государственное предприятие
«Институт минеральных ресурсов»

Новости

16-09-2017

Объявление

DSc.27.06.2017.GM.40.01 рақамли илмий кенгашда 2017 йил 28 сентябрь куни соат 10:00 да “Минерал ресурслар институти” Давлат корхонасининг мажлислар залида, тадқиқотчи Карабаев Маматхон Садировичнинг 04.00.02 – “Қаттиқ фойдали қазилма конларининг геологияси, уларни қидириш ва разведка қилиш. Металлогения ва геокимё” ихтисослиги бўйича “Ауминзатау ва Букантау тоғларидаги олтин ва олтин-нодир-металли маъданлашувининг минералогик-геокимёвий хусусиятлари ва қидирув-баҳолаш мезонлари” деб номланган геология-минералогия фанлар доктори (DSc.) илмий даражасини олиш учун таёрлангандиссертация ҳимояси бўлиб ўтади.
Автореферат

DSc.27.06.2017.GM.40.01 рақамли илмий кенгашда 2017 йил 28 сентябрь куни соат 14:00 да “Минерал ресурслар институти” Давлат корхонасининг мажлислар залида, тадқиқотчи Жураев Музаффар Рахматовичнинг 04.00.04 – “Гидрогеология ва мухандислик геологияси” ихтисослиги бўйича “Фарғона ҳавзасида олтингугуртли сувларнинг истиқболли тўпламларининг ҳосил бўлиш хусусиятлари” деб номланган геология-минералогия фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун таёрлангандиссертация ҳимояси бўлиб ўтади.
Автореферат

Диссертация билан Минерал ресурслар институтининг Ахборот-ресурс марказида танишиш мумкин (Манзил: 100060, Тошкент шаҳри, Т. Шевченко кўчаси, 11а-уй. Тел.: (99871) 256-13-49 ёки 256-52-68).